826 – Futuro.

O importante é manter o otimismo.

https://apoia.se/mundoaberto